Miljøansvar og bærekraftige avfallsløsninger

Retura Iris har gode løsninger for avfallet vi henter inn fra bedrifter og leverer videre til behandling. Bærekraftighet og det å ta ansvar er viktig for oss.

Vår jobb er å sørge for å tilby næringslivet i Salten en effektiv henteløsning for avfallet basert på god sortering av avfallet. Når vi leverer avfallet videre til behandlingsanlegg skal dette bidra til at mest mulig av avfallet kan bli til nye ressurser.

Denne måten å tenke i et kretsløp er det vår bransje kaller "det grønne skiftet" og innebærer at det som man tidligere tenkte på som avfall nå skales sees på som en potensiell ressurs til ombruk eller gjenvinning

Avfallspyramiden

Den omvendte pyramiden kalt avfallshierarkiet skal vise hva vi må prioritere og hvordan vi kan redusere mengden avfall eller sørge for at avfallet blir utnyttet som en ressurs.Retura Iris Avfallspyramide

Først og fremst er det viktig å fokusere på hvordan man kan forhindre avfall fra å oppstå i sin bedrift. Hvilke små eller større grep kan gjøres for å minske svinn og unødvendig avfall.

Videre bør man se på muligheten for ombruk. Kan denne ressursen skape en verdi i andre ledd i bedriften eller kanskje kan den være til nytte for noen andre? 

De to første leddene er det bedrifter og privatpersoner selv kan gjøre av tiltak for å minske avfallsmengdene. Når det kommer til materialgjenvinning og energigjenvinning er vår rolle veldig viktig.

Vår rolle i avfallshierarkiet

Materialgjenvinning innebærer at avfall blir behandlet og omdannet til råstoffer til nye produkter. Energigjenvinning er å brenne avfall slik at man kan utnytte energien til oppvarming.

Det er en viktig forskjell her, fordi mange typer avfall kan materialgjenvinnes til nye produkter flere ganger, men om det går til energigjenvinning vil man kun kunne utnytte ressursen en gang.

Det er her kvaliteten på våre tjenester til næringslivet er avgjørende fordi jo bedre vi kan legge til rette for god sortering hos våre kunder, jo mindre andel av avfall er restavfall og blir til sendt til energigjenvinning.

God sortering gir avfallet mer verdi.

Deponiet er den minst ønskede formen for avfallsløsning. På deponiet havner avfall som vi i dag ikke har teknologi til å behandle og gjøre om til et nytt råstoff. Deponiet på Vikan er bygget for avfallet som legges der ligger på en sikret grunn og at naturen rundt ikke skal påvirkes av eventuelle avrenninger fra avfallet. 

Ønsker du å få til mer sortering i din bedrift?

Les mer om Bedriftspakken