Retura Iris om bærekraft

Retura Iris har i mer enn 20 år arbeidet for økt fokus på god kildesortering. Gjennom mer og bedre sortering vil avfallet få en større verdi og mulighet til å gå i kretsløp. På denne måten reduseres behovet for å ta ut nye ressurser fra naturen. God kildesortering gjør også at vi unngår at farlige stoffer og miljøgifter havner på avveie og gjør skade på mennesker, dyr og natur.

Les hele vår bærekraftsrapport her:

 BÆREKRAFTSRAPPORT 2022 (PDF, 5MB)

For oss er det viktig å løfte avfallet oppover i avfallspyramiden, slik at ressursene utnyttes på best mulig måte. Jo høyere vi greier å få avfallet i avfallspyramiden, desto bedre er det for klimaet og bruken av jordas ressurser. Vi mener at ingen virksomhet i Salten er for liten eller for stor til å kunne kildesortere avfallet sitt.

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål som ble etablert i 2015 skal Retura Iris bidra til en bærekraftig utvikling. Begrepet «Bærekraftig utvikling» handler om å i imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal kunne dekke sine behov (FN, 1987). Bærekraft dreier seg om tre dimensjoner; miljø og klima, sosial og økonomisk bærekraft.

Vi skal redusere vårt forbruk og våre utslipp, og vi skal bidra til at næringslivet og de offentlige aktørene i Salten skal nå sine bærekraftmål for avfallshåndtering og best mulig utnyttelse av ressursene.

Bærekraftsmålene som vi i Retura Iris skal prioritere og arbeide videre med fremover er:

11 Bærekraftige byer og samfunn

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

17 Samarbeid for å nå målene

Bærekraftsmål 11  Bærekrafsmål 12   Bærekraftsmål 17

Men bakgrunn i FNs bærekraftsmål og bærekraftstemaer har vi sammen med alle våre ansatte gjennomført en vesentlighetsanalyse, der vi har prioritert de bærekraftstemaene som vi har størst påvirkningskraft på. Dette har vi oppsummert i fire ulike fokusområder, der vi har satt oss konkrete mål innen hvert område. For perioden frem mot 2030 har vi i Retura Iris satt oss i alt 13 ulike mål vi vil jobbe med. Et av målene vi har satt oss er at vi skal øke andelen nullutslippskjøretøy fra dagens 6 % til 60 % innen 2028.

Retura Iris sin hjertesak er samarbeidet som vi har med Kirkens Bymisjon. Gjennom samarbeidet bidrar vi til at noen av de som trenger det mest har en nyttig jobb å gå til. Gjennom prosjektet RenBy bidrar arbeidere fra Kirkens Bymisjon med å holde Bodøs gater rene og fri for avfall. Totalt i 2022 ble det plukket totalt 100 tonn avfall. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon omfatter også tiltakene Matstasjonen, Pedalen sykkelverksted og Panteprosjektet. Vi i Retura er stolte over å bidra til det gode arbeidet som Kirkens Bymisjon gjør.  

Retura Iris sin første bærekraftsrapport er nå lansert.  Les hele bærekraftsrapporten her: RETURA BÆREKRAFTSRAPPORT 2022 (PDF, 5MB)