Visste du at det er forskjell på gjenvinning?

Her kan du lese om hvilke begreper vi bruker om gjenvinning, og hvordan og hvorfor vi sammen skal jobbe for å bevare de ressursene vi har på kloden vår.

Det finnes to former for gjenvinning

Vi skiller mellom to ulike typer gjenvinning: materialgjenvinning og energigjenvinning. 

Materialgjenvinning er å omdanne avfall slik at det kan brukes i produksjon av nye materialer, for eksempel det å lage kompost av matavfall. For å få å kunne materialgjenvinne avfall kildesorterer vi for å ha et rent råstoff å lage et nytt produkt av. 

Energigjenvinning, også kalt energi-utnytting, er å brenne avfallet slik at energien som skapes kan brukes til oppvarming av boliger og industribygg. 

Gjennomgang av maling og lakk levert til avfallsanlegg

- Restavfall fra Salten blir til brensel i fjernvarmeanlegg Sverige. Og det er her forskjellen på materialgjenvinning og energigjenvinning ligger: når restavfallet blir brent til energi har det tatt sin siste reise. Konsekvensen av å ikke sortere ut avfall som kan bli nye ressurser, som for eksempel papp/papir, plast og matrester, er at vi taper muligheten til å gjøre dette om til ny papp, ny plast eller plantejord, forklarer hun.

 

Avfallspyramiden veileder hvordan vi skal prioritere

Avfallspyramiden, også kalt avfallshierarkiet, beskriver hvordan man på best mulig måte skal jobbe med forebygging avfall og avfallsbehandling. Denne politikken er gjeldene for alle EU og EØS-land. Den er utformet for å sikre at vi skaper økt nytte av avfallet vårt og at vi reduserer avfallsmengdene.

Avfallspyramiden

Viktigst av alt er at vi rett og slett må produsere mindre avfall. Hvis vi skal forvalte ressursene våre bedre, da må vi ikke overforbruke av det vi har. 

Videre handler det om å gjenbruke det vi har, kjøpe ting som har varighet og se andre bruksområder for de tingene vi eier. Dette kan være noe så enkelt som å kjøpe brukte møbler til kontoret eller så komplekst som å designe og bygge bygg som enkelt kan plukkes ned, slik at materialene kan brukes i nye bygg og ikke kastes.

Materialgjenvinning  er plassert over energigjenvinning, vi ønsker at mest mulig av avfallet vårt skal materialgjenvinnes.

På laveste nivå i pyramiden finner man deponering, og dette innebærer forsvarlig lagring av avfall man per i dag ikke kan energigjenvinne, materialgjenvinne eller bruke til noe nytt. Et godt eksempel på dette er forurensede jordmasser som oppbevares på lukkede deponi.

 

Den som skaper avfallet har ansvaret

- Forurensingsloven sier helt klart at det er den som produserer avfallet, altså bedriftene, som har ansvar for at det blir behandlet korrekt. Og for at vi skal være en foretrukken leverandør av avfallstjenester må vi gjøre det enkelt for våre kunder å oppfylle dette ansvaret. Jeg er positiv til at vi kan klare å få en langt bedre behandling av kloden vår, enn det vi har i dag. Hele samfunnet er i ferd med å omstille seg, og bærekraftige valg er ikke lengre noe man kan sko seg med, det er rett og slett bare slik det må være, avslutter Anne-Line.

Planlegging av avfallsløsninger