Farlig avfall er avfall som inneholder stoffer som kan utgjøre en fare for mennesker, dyr og miljø. Farlig avfall må derfor behandles på en forsvarlig måte og aldri kastes sammen med annet avfall. 

Retura Iris har godkjente ordninger for innsamling av farlig avfall fra alle typer virksomheter. Vi kan hente farlig avfall og sørge for at det blir behandlet på en forsvarlig måte i henhold til regler og krav. Kontakt vårt kundesenter, så finner vi en løsning som er tilpasset avfallstype og dine behov. 

For private husholdninger er det gratis å levere farlig avfall på miljøtorgene.

Du kan lese mer om farlig avfall i vår sorteringsveileder