Slam fra fiskerinæringen

Vått og tørt slam fra settefiskanlegg eller fra fiskeoljeproduksjon.

Slik sorterer du: 

I sugebil for vått slam. 
I container for avvannet slam (slammet skal ikke flyte ut). 

Hva blir avfallet til? 

Sugebilen kobler seg direkte på mottakstanken for videre avvanning. Tørt slam tippes på åpent mottak for slam. Slammet blir deretter kompostert. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk:  Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall er gitt til Iris Salten IKS. 
Særlige risikoforhold: Opplæring kreves for levering av vått slam til mottaksanlegg. 

Kan inneholde

- Vått slam leveres direkte fra sugebil til tank (lukket mottak)
- Avvannet slam leveres i containere (åpent mottak)

Kan ikke inneholde

- Fiskeskinn
- Avskjær fra fisk/innvoller
- Hele fisker