2019 viser positiv trend for bedrifter i Salten

Fokuset på gode avfallsløsninger hos private og offentlige aktører i hele Salten øker. Resultatet er mer sortering, og mindre restavfall i 2019.

Blant kundene til Retura Iris har det gjennom året som er gått blitt en god økning i sorteringen av flere typer avfall.

- Det er selvsagt svært gledelig å se disse resultatene. Vi har kunder som ønsker å gjøre en innsats når det kommer til avfall og sortering, og statistikken vi har for 2019 forteller oss at dette får de til, sier Anders Tverbakk, daglig leder i Retura Iris.

Daglig leder Retura Iris, Anders Tverbakk


Mer matavfall ut av restavfall

- Spesielt gøy er det å løfte frem at det er en betydelig økning i mengdene med matavfall og plastemballasje som sorteres ut av våre kunder. Det er snakk rundt 20 % økning i mengden matavfall vi henter inn,  forteller Tverbakk.

I 2018 ble det gjort en investering i en ny behandlingsmetode for emballert matavfall ved mottaksanlegget til Iris Produksjon. I prosessen skilles matavfallet fra emballasjen, og gjør at matavfall som før ble kastet rett i rest nå blir til jord.
 

Les mer om behandling av emballert matavfall 

 

- Investeringen i en ny maskin på mottaksanlegget på Vikan har hatt stor betydning for tjenesten vi kan tilby våre kunder. Og økningen i sortert matavfall viser at det er mange som har valgt denne løsningen. Behandlingen av matavfall og videre prosess på kompostanlegget på Vikan gjør at vi virkelig ser effekten av å få mer matavfall ut av rest, sier Tverbakk.

 

Mer plast til resirkulering

Også når det kommer til plastemballasje er det grunn til å smile. Mengden plast som hentes inn av Retura Iris har tredoblet seg, og Tverbakk peker på at næringslivet i Salten blir mer og mer rigget for kravene som vil komme fra myndighetene.

Miljødirektoratet sendte høsten 2018 inn et forslag til en forskrift som foreslår det blir en obligatorisk utsortering av både plast og matavfall/biologisk avfall fra næringsliv og kommuner. Dette er en lovendring som man med stor sannsynlighet kan forvente trer i kraft.

- Det at vi allerede ser en god økning sortering av plastemballasje og matavfall viser jo bare at mange av våre kunder er godt rigget for å møte endringskrav som kommer fra myndighetene. Vår rolle er naturligvis å levere en effektiv tjeneste som legger tilrette for gjenvinning, og visetter stor pris på at vi har kunder som velger avfallsløsning som skaper god sortering, sier Tverbakk.

Lagerrom med paller

 

Har du en bedrift som du tenker enda ha et potensiale og kan sortere ut mer avfall?

Les mer om vår sorteringsløsning Bedriftspakken som legger tilrette for sortering som er lik den vi har hjemme i kjøkkenbenken.
 

OM Bedriftspakken

 

Hva skal vi fokusere på i året som kommer?


Hva er det Retura Iris ser det som naturlig å sette i fokus for året som kommer?

- Vi ønsker naturligvis å fortsette trenden og øke sorteringsgraden i forhold til 2019. I fjor lanserte vi sorteringsløsningen Bedriftspakken og denne skal vi tilby som en god og effektiv måte å få sortert ut mer av avfallet på jobb. Når vi ser at samfunnet dreier seg mot at det naturlige er å sørge for at avfallet vårt får en verdi, og ønsker å redusere restavfallet, da skal vi være tilstede for å bistå med den kompetansen og kunnskapen vi har, avslutter Tverbakk.

 

Les mer om vårt miljøansvar og bærekraft

 

Sjåfør med dunk

 

Hva skjer med det sorterte avfallet fra næringslivet?

Retura Iris kjører alt næringsavfall til Vikan Avfallsmottak som driftes av Iris Produksjon. Oppgaven til Iris Produksjon er å behandle avfallet og gjøre avtaler med aktører som kan omdanne avfallet til nye produkter. 

Under finner du en oversikt over hva som skjer med avfallet vi samler inn fra bedrifter vår region.

 • Matavfall 
  Alt matavfall fra hele Salten, både fra husholdning og næring, blir kompostert og omdannet til plantejord. Denne jorden får privatpersoner kjøpe på våre miljøtorg og større utbyggingsprosjekter bruker det der det skal skapes grøntområder.
   
 • Trevirke
  Trevirket fra hele Salten males opp til flis og kjøres til Keiseren, fjernvarmeanlegget i Bodø som driftes av Bodø Energi Varme.
   
 • Papir
  Papir samles opp, presses  og samles opp i store kvanta før det sendes til Norske Skog der det blir brukt i produksjon av nytt papir.
   
 • Papp
  På lik linje med papir presses og samles pappen opp, denne går til Ranheim Paper & Board som ligger rett utenfor Trondheim. Her resirkuleres pappavfall fra hele Norden.
   
 • Glass og hermetikk
  Glassemballasje og hermetikk sendes til Sirkel Glass utenfor Fredrikstad, som mottar avfall fra hele Norge. Blant annet gjenvinnes glasset til glasopor - et fyllmasseprodukt som er brukt i utbyggingen av Bypakke Bodø.
   
 • Jern og metall
  Jern og metall fra næringslivet i Salten har ikke en lang transportvei, den havner hos industriaktører på Mo hvor den klippes opp og blir brukt på ny.
   
 • Plastemballasje
  Plastemballasje sendes til Grønt Punkt Norge. Dette selskapet administrerer produsent-ansvarsordninger for emballasje og sørger for at emballasje fra husholdninger og næringsliv blir gjenvunnet. 
   
 • Restavfall
  Restavfall fra næringsliv og husholdning blir kvernet, presset og pakket i baller som leveres til forbrenningsanlegg i Umeå i Sverige hvor restavfallet blir brensel.
  Det vil si at man utnytter energipotensialet i restavfallet og det blir energigjenvunnet.