Elektrisk avfall

Utrangerte elektriske og elektroniske enheter. Kabler og ledninger, små og store enheter.

Elektrisk avfall er produkter som går på strøm eller batteri og som er ødelagt eller skal kastes.  Små enheter kan for eksempel være mobiltelefoner, strykejern, kaffemaskiner, røykvarslere og likende. 
Store enheter kan for eksempel være hvitevarer, verktøymaskiner, kraner, vinsjer, aggregat, heiser og likende. 

Slik sorterer du:

Elektrisk avfall samles i dunk, bur, i pallekarm eller IBC etter avtale med Retura Iris. Innholdet skal ikke overstige toppen av emballasjen. NB: Merk emballasjen med kundenavn. Elektrisk avfall skal lagres tørt og på fast dekke. Unngå å knuse/demontere elektriske enheter som skal leveres. 

Hva blir avfallet til?

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for miljøsanering og viderebehandling. Rene metaller, stål plast eller annet råstoff sorteres ut og avfall og skadelige stoffer fjernes og destrueres. 

Ytterligere informasjon:

Omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften kap. 1. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.

Særlige risikoforhold: Tungmetallene kadium, krom, kobber, arsen og kvikksølv, samt bromerte flammehemmere er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og OBS-listen. 

 

Kan inneholde

- Små og store enheter av kasserte og elektriske og elektroniske produkter
- Kabler og ledninger

Kan ikke inneholde

- Emballasje
- Fiberoptiske kabler
- Lysstoffrør og sparepærer
- Annet avfall