Økt forbrenningsavgift for restavfall

I 2022 ble det innført CO2-avgift på avfallsforbrenning og Stortinget har besluttet at denne skal øke. Fra 01.01.2024 vil satsen per tonn restavfall øke fra kr 131,- til 485,-

Bedre kildesortering blir mer lønnsomt!

Som en konsekvens av økt avgift for restavfall, vil det bli mer økonomisk å kildesortere bedre. Hensikten med avgiften er å påvirke til mer sirkularitet i avfallsstrømmene, det vil si at mindre avfall forbrennes og mer blir gjenvunnet til nye produkter. Din virksomhet har mulighet til å redusere sine kostnader til avfallshåndteringen ved å levere mindre restavfall og mer avfall som er kildesortert.

Vi anbefaler alle virksomheter å ha kildesortering med tydelig merkede beholdere til kildesortering der avfallet oppstår. Akkurat slik som hjemme, med kildesortering av matavfall, plastemballasje, papir og papp, glass- og metallemballasje, elektrisk avfall og farlig avfall som batterier og lyspærer.

Alle virksomheter har allerede en plikt til å kildesortere matavfall

Alle virksomheter som genererer husholdningslignende avfall, skal sørge for at matavfallet blir kildesortert og materialgjenvunnet. Bestemmelsene for dette finnes i Avfallsforskriftens §10a-5 og innebærer at matavfall fra kjøkken, kantine og spiserom på arbeidsplassen skal kildesorteres. Vi tilbyr egen beholder og henteordning for matavfall til alle virksomheter i Salten.

Kildesorterings hos Sulland Bodø

Lurer du på hva som skjer med det kildesorterte avfallet som Retura Iris henter?

Det kan du lese mer om her: Plastemballasje, glass- og metallemballasje

Trenger du hjelp til å forbedre kildesorteringen?

Bedriftspakken

Kontakt vårt kundesenter på telefon 75 50 75 60 eller på epost til post@returairis.no så hjelper vi deg!