Forurensede masser klasse 2-3

Jordmasser, grus, stein og leirmasser fra prosjekter som møter kriterier for mottak på deponi og som ikke overskrider tilstandsklasse 3. EAL-kode: 170 504.

Basiskarakterisering

Basiskarakterisering innebærer å karakterisere tilstanden til avfall som skal legges på deponi.
Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre en karakterisering og fylle ut skjema for basisdeklarering. Du må altså sørge for å ha sendt inn og fått godkjent basiskarakterisering for det gjeldende prosjektet før massene skal leveres til deponiet på Vikan.

Vi benytter et heldigitalt system for opprettelse og håndtering av basiskarakteriseringer; Momportal. Har du ikke brukt portalen tidligere?

Tykk her for veiledning til basisdeklarering

 

Ytterligere informasjon

Det er krav til dokumentering i henhold til Statens Veileder for Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553:

TABELL FOR GRENSEVERDIER TILSTANDSKLASSER (PDF, 136KB)

Bodø Kommune har utarbeidet et aktsomhetskart for forurenset grunn som kan brukes som veileder: 

 AKTSOMHETSKART BODØ KOMMUNE (PDF, 18MB)

Vi kan være behjelpelige med å gjennomføre analyser på leverte jordprøver gjennom vårt søsterselskap Labora som er et akkreditert analyselaboratorium med lokaler i Bodø.

 

Hva blir avfallet til?

Massene tas imot på særskilt område på deponiet merket med "tilstandsklasse 2-3". Massene jevnes ut etter levering. Ved stor andel steinmasser kan stein siktes ut. Stein kan brukes til veibygging. 

Kan inneholde

- Kildesortert jord, evt. blandet med stein, grus, sand og leirmasser

Kan ikke inneholde

- Masser som overstrider tilstandsklasse 3
- Masser som viser en TOC > 10%
- Masser som inneholder en større andel restavfall enn annet avfall
- Annet avfall