Forurensede masser klasse 2-3

Overskuddsmasser fra gravearbeid. Masser som oppstår ved rengjøring av grøfter o.l. og annet ikke farlig avfall som tilfredsstiller kriterier for mottak på deponi og som ikke overskrider tilstandsklasse 3. EAL-kode: 170 504

Slik sorterer du:

Samles normalt inn på lastebil eller i container. 

Hva blir avfallet til?

Massene tas imot på særskilt område på deponiet merket med "tilstandsklasse 2-3". Massene jevnes ut etter levering. Ved stor andel steinmasser kan stein siktes ut. Stein kan brukes til veibygging. 

Ytterligere informasjon: 

Det er krav til dokumentering i henhold til Statens Veileder for Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553. Vi kan være behjelpelige med å gjennomføre analyser på leverte jordprøver gjennom vårt søsterselskap Labora. Bodø Kommune har utarbeidet et aktsomhetskart for forurenset grunn som kan brukes som veileder. Kartet finnes HER