Rene masser

Overskuddsmasser fra gravearbeid. Masser av naturlig opprinnelse som ikke overskrider normverdiene i forurensingsforskriften.

Slik sorterer du: 

Rene masser legges normalt i container eller åpen lastebilkasse. 

Hva blir avfallet til?

Massene mellomlagres på eget område. Massene brukes som dekkmasser til fremtidig avslutning av deponiet. Ved stor andel av steinmasser kan stein siktes ut. Stein kan brukes til veibygging. 

Basiskarakterisering

Basiskarakterisering innebærer å beskrive og dokumentere tilstanden til avfall som skal legges på deponi. Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre en karakterisering og fylle ut skjema for basisdeklarering. Vi benytter et heldigitalt system for håndtering av basiskarakteriseringer, MomPortal. I dette systemet skal basiskarakteriseringer opprettes, administreres og følges opp. Ved bestilling mottar du informasjonen du trenger for å opprette bruker. 

Kan inneholde

- Kildesortert stein, grus, sand og leirmasser
- Jord, torv og liknende fra områder der det ikke har vært forurensende virksomheter

Kan ikke inneholde

- Forurensede masser
- Organiske materialer
- Betong, tegl, takstein, gips og mineralull
- Slagg, støv og flygeaske
- Keramikk og porselen