Forurensede masser klasse 4-5

Overskuddsmasser fra gravearbeid. Masser som oppstår ved rengjøring av grøfter o.l. og annet ikke farlig avfall som tilfredsstiller kriterier for mottak på deponi og som ikke overskrider tilstandsklasse 5. EAL-kode: 170 504

Slik sorterer du: 

Samles normalt inn på lastebil eller i container. 

Hva blir avfallet til? 

Massene tas i mot på særskilt område på deponiet merket med "tilstandsklasse 4-5". Massene jevnes ut etter levering. Ved stor andel steinmasser kan stein siktes ut. Stein kan brukes til veibygging. 

Ytterligere informasjon: 

Det er krav til dokumentering i henhold til Statens Veileder for Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553. Vi kan være behjelpelige med å gjennomføre analyser på leverte jordprøver gjennom vårt søsterselskap Labora. Bodø Kommune har utarbeidet et aktsomhetskart for forurenset grunn som kan brukes som veileder. Kartet finnes HER

Basiskarakterisering
Basiskarakterisering innebærer å karakterisere tilstanden til avfall som skal legges på deponi.
Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre en karakterisering og fylle ut skjema for basisdeklarering. Vi benytter et heldigitalt system for håndtering av basiskarakteriseringer, www.enviportal.no. I dette systemet skal basiskarakteriseringer opprettes, administreres og følges opp. Ved bestilling mottar du informasjonen du trenger for  å lage deg bruker.