Avtalevilkår og leveringsbetingelser - containerleie

Her finner du leveringsbetingelser for leie av våre avfallscontainere.

Forskriftsmessig avfallshåndtering fra Retura IRIS AS

Retura forplikter seg til å ta hånd om avfallet fra container på en miljøtilpasset og forskriftsmessig måte. Alle avfallstyper skal sluttbehandles ved et godkjent anlegg.

Hva som kan legges i containeren

Kunde er ansvarlig for innholdet i containeren og renheten av sorterte avfallstyper, og for at avfall ikke er så fastklemt i containeren slik at det vanskeliggjør tømming.

Alt avfall må befinne seg innenfor veggene til containeren. Dette er fordi det skal settes nett på åpne containere for trygg transport. Merkostnader på grunn av avvik kan tilleggsfaktureres og ved grov feillasting kan ikke container tas med før den er korrekt lastet av kunde.

Dersom du legger restavfallet i sekker i containeren ønsker vi at du kun bruker gjennomsiktige avfallsekker. Hageavfall, trevirke og metaller skal legges løst i containeren.

Ved bestilling av container til sortert avfallsfraksjon (for eksempel hageavfall eller trevirke), skal kun denne avfallstypen legges i container.

Fastpris-container for restavfall inkluderer behandling av inntil 3000 kg avfall. Ekstra avfall utover dette vil kunne bli fakturert med kr 3,50 pr kg (inkl. mva).

Her finner du en sorteringsguide for de ulike avfallstypene:

restavfall

Hageavfall

trevirke

metall

Merk at CCA- og kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og kan ikke legges sammen med annet trevirke i en container. Egen container til slikt avfall må bestilles særskilt.

Farlig avfall

Farlig avfall som f. eks. olje, maling, rengjøringsmidler, batterier, CCA impregnert trevirke, PCB eller annet avfall som i henhold til forskriftene er definert som farlig avfall, må kun kastes i godkjent oppsamlingsutstyr for farlig avfall og kan aldri legges i container for annet avfall. Brannavfall anses i de fleste tilfeller å være farlig avfall. 
Usikker på hva som er farlig avfall? Les mer her

Elektrisk avfall

Elektrisk avfall skal ikke legges i container for restavfall eller annet sortert avfall. Vi anbefaler at dette leveres på nærmeste miljøtorg. Ta kontakt med oss dersom hvite-brunevarer ønskes lagt i container. Dette må avtales særskilt. Usikker på hva som er elektrisk avfall? Les mer her

Avfall til deponi

Avfall og masser som skal sluttbehandles på deponi, må dokumenteres gjennom utfylling av en basiskarakterisering. Basiskarakteriseringen skal fylles ut av avfallsprodusenten i Enviportalen og beskriver egenskapene til avfallet. Dersom du skal levere avfall til deponi, vil du få tilsendt brukertilgang til Enviportalen til din epostadresse. Mer informasjon om levering av avfall til deponi finner du her.

Fyll ut og send inn skjema for basiskarakterisering i god tid før henting av avfallet. Vi har ikke anledning til å hente inn container med avfall til deponi, før det er fylt ut basiskarakterisering.

Les mer om avfall til deponi og basiskarakterisering her 

Plassering av oppsamlingsutstyr

Sjåfør vil ta kontakt med kontaktperson på oppgitt telefonnummer ved utkjøring av utstyret og vil så langt det lar seg gjøre plassere dette etter anvisning fra kunde. Vi plasserer ut og henter inn containere og utstyr mellom kl 07.00 og 18.00.

Vær oppmerksom på at container og lastebil kan lage merker eller skader i underlag dersom container skal plasseres på gårdsplass, brostein, plen eller lignende. Retura Iris tar ikke ansvar for eventuelle merker eller skader i underlag.

Ved plassering av container inntil bygning, ber vi deg være obs på og gjøre en vurdering av eventuell fare for brann.

Plassering av container på offentlig vei, krever tillatelse fra offentlige myndigheter. Den som bestiller container er ansvarlig for dette. Ved plassering av container i gata er det viktig at fotgjengere og svaksynte trygt kan passere containeren og at den skal være til minst mulig ulempe for øvrig ferdsel.

Ved avtalt tidspunkt for henting/tømming er kunde ansvarlig for at containeren er tilgjengelig og at det ved behov er måket for snø og/eller er strødd, slik at oppdraget kan utføres effektivt.

Faktura

Dersom du har valgt at du ønsker å betale med faktura, vil denne bli sendt til oppgitt e-postadresse. Betalingsfrist på faktura er 15 dager.
Purring og videre saksgang ved ubetalt faktura, vil etter forfallsdato bli håndert av Kredinor AS. Ved betaling etter forfall belastes forsinkelsesrente iht. gjeldende sats. Vi forbeholder oss retten til å stanse videre leveranse, dersom faktura ikke betales innen forfall.

Kredittvurdering

Retura Iris foretar kredittsjekk av alle nye fakturakunder, før utkjøring av container. 

Behandling av personopplysninger

Ved å akseptere avtalevilkårene samtykker du til at dine opplysninger blir lagret i våre systemer. For mer informasjon, les vår personvernerklæring