Asbest

Eternitt, asbestholdig isolasjon.

Slik sorterer du:
Asbest skal emballeres i tett plastpose eller tilsvarende emballasje så ikke asbeststøv kan frigjøres. Emballert asbest legges på pall. Emballasjen skal være merket med "inneholder asbest", avfallsstoffnummer, UN nummer og fareseddel. Skal deklareres. For bestilling av egnet asbestsekk kontakt Retura Iris. 

Hva blir avfallet til?
Avfallet samles inn og eventuelt omlastes uten å bryte forpakninger og videresendes til godkjent deponi. Emballert asbest kan deponeres på deponi for inert avfall (kategori 3). Asbestavfall deponeres separat fra annet avfall: sortert, emballert og tildekket. 

Elektronisk deklarering:
Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål.

Ytterligere informasjon:
Forskrift om asbest - Avfallsforskriften kap. 11. 
Vær oppmerksom på at rivnings- og reparasjon eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdeig materiale krever tillatelse fra Arbeidstilsynet. Asbeststøv er kreftfremkallende, så mennesker må ikke utsettes for dette.