Avfall med PCB

PCB står for polyklorerte bifenyler, og er en stoffgruppe som inneholder klor. PCB er helseskadelig for mennesker og dyr. I dag er bruk av PCB forbudt, men vi finner allikevel PCB i mye avfall, som for eksempel maling, murpuss og fuger.

Slik sorterer du: 

Ta kontakt med Retura Iris for sorteringsveiledning. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse som destruerer avfallet ved høy temperaturforbrenning. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11 og kap. 13.