Frost- og bremsevæske

Frost- og bremsevæske er svært giftig og regnes som farlig avfall.

Slik sorterer du: 

Sorteres i småemballasje, på fat eller IBC.

Hva blir avfallet til?

Frost- og bremsevæske energigjenvinnes, destrueres eller materialgjenvninnes. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11.