Spillolje refusjonsberettiget

Slik sorterer du kasserte eller brukte oljer som ikke lenger kan brukes til det opprinnelige formålet.

Kriterier for at noe oljen regnes som refusjonsberettighet:

  • Flammepunktet skal være over 70 ºC
  • Innholdet av svovel skal være under 0,6 %
  • Totalt organisk halogen skal ligge under 500 ppm (mg/l)
  • Ingen vann*

* Det betales kun refusjon for selve oljen, vanninnholdet trekkes fra i beregningen av refusjonsutbetalingen.  

Ordningen omfatter "brukt smøreolje m.v." og forutsetter at oljen tilfredsstiller gitte kvalitetskrav: 

  • flammepunkt > 55 oC
  • organisk bundet halogen < 1000 ppm
  • samt at oljen holdes adskilt fra annet avfall/farlig avfall

Slik sorterer du: 

Spillolje samles i originalemballasje, spunsfat, IBC-tank eller egen oljetank. 
Fraktes med ADR-godkjente kjøretøy. 

 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 
 

Hva blir avfallet til? 

Spilloljen blir kontrollert for innhold av halogener, vann etc, samt måling av flammepunkt. Avfallet forbrennes og gjenvinnes til energi. 

 


Avfallstoffnummer 7011 skal benyttes ved levering av tilskudds-/refusjonsberettiget spillolje, mens annen spillolje skal deklareres under avfallsgruppe 7012. 

Kan inneholde

- Brukt hydraulikk- og smøreoljer, herunder:
- Motor- og girsmøreoljer
- Industrielle smøreoljer
- Trafo- og bryteroljer
- Olje drenert fra oljefiltre
- Olje fra oljefylte ovner

Kan ikke inneholde

- Brukt, kassert eller gjenvunnet råolje
- Prosessolje
- Bunkersolje
- Kabelolje
- Silikonolje
- Fyringsolje
- Drivstoff
- Biologisk olje
- Uorganisk olje
- Oljeemulsjoner
- Skjæreoljer
- Sloppvann og olje fra oljeutskillere
- Importert olje
- Løsemidler eller annet farlig avfall