Spillolje ref.

Kasserte eller brukte oljer som ikke lenger kan benyttes.

Ordningen omfatter "brukt smøreolje m.v." og forutsetter at oljen tilfredsstiller gitte kvalitetskrav: 
- flammepunkt > 55 oC
- organisk bundet halogen < 1000 ppm
- samt at oljen holdes adskilt fra annet avfall/farlig avfall

Slik sorterer du: 

Spillolje samles i originalemballasje, spunsfat, IBC-tank eller egen oljetank. 
Fraktes med ADR-godkjente kjøretøy. 

Hva blir avfallet til? 

Spilloljen blir kontrollert for innhold av halogener, vann etc, samt måling av flammepunkt. Avfallet forbrennes og gjenvinnes til energi. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 


Avfallstoffnummer 7011 skal benyttes ved levering av tilskudds-/refusjonsberettiget spillolje, mens annen spillolje skal deklareres under avfallsgruppe 7012.