Avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er stoffer som brukes for å gjøre produkter mindre brannfarlige. Brukes ofte i elektriske og elektroniske produkter, isolasjonsmaterialer og tekstiler. Mange bromerte flammehemmere har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper.

Slik sorterer du: 

Ta kontakt med Retura Iris for sorteringsveiledning. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse som destruerer avfallet ved høytemperaturforbrenning. Avfall med bromerte flammehemmere kan ikke gå til materialgjenvinning. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11 og 13.